Amb la finalitat de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

El responsable del tractament de les seves dades és International King’s Camping, S.A, amb CIF: A17064726 i domicili a Palamós (Girona), Mas Agustí, s/n – CP 17230. L’informem que tractarem les seves dades amb la finalitat de poder prestar-li els serveis d’hostaleria contractats i de remetre-li informació sobre promocions i ofertes dels nostres serveis que li puguin interessar. Conservarem les seves dades mentre vostè no ens en sol·liciti la seva supressió.

No comunicarem les seves dades. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.